Zivju ieguves vispārēji aizliegumi

Aizliegts iegūt (izņemot licencētās makšķerēšanas vai zemūdens medību norādītajās vietās un laikos) tālāk norādīto sugu zivis:

Nēģus

Nēģus

visu gadu
Līdakas

Līdakas

no 1.marta līdz 30.aprīlim
Lašus

Lašus

1. iekšējos ūdeņos visu gadu, izņemot Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā virzienā augšup pret straumi līdz 700 metru no Rīgas HES;
2. jūras ūdeņos no 1.oktobra līdz 15.novembrim
Zandartus

Zandartus

no 16.aprīļa līdz 31.maijam;
Taimiņus

Taimiņus

1. iekšējos ūdeņos visu gadu, izņemot Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā virzienā augšup pret straumi līdz 700 metru no Rīgas HES;
2. jūras ūdeņos no 1.oktobra līdz 15.novembrim
Alatas

Alatas

no 16.marta līdz 15.maijam
Sīgas

Sīgas

no 1.oktobra līdz 30.novembrim
Strauta foreles

Strauta foreles

no 1.oktobra līdz 30.novembrim
Repšus (ripusus)

Repšus (ripusus)

no 1.oktobra līdz 30.novembrim
Salates (meža vimbas)

Salates (meža vimbas)

no 1.marta līdz 15.maijam
Akmeņplekstes

Akmeņplekstes

no 1.jūnija līdz 31.jūlijam

IEVĒRO

 • jūrā ietekošo upju un kanālu grīvas rajonā:
  • - jūras piekrastes ūdeņos Ventas grīvas rajonā – 2000 metru rādiusā no ietekas, Daugavas, Salacas, Gaujas un Lielupes grīvas rajonā – 1000 metru rādiusā no ietekas, pārējo upju un kanālu ietekas rajonā – 200 metru rādiusā no ietekas, izņemot makšķerēšanu no moliem jūras pusē vietās, kas ir atļautas publiskai pieejai;
  • - 200 metru posmā virzienā augšup pret straumi no līnijas, kas savieno upju un kanālu pretējo krastu vistālāk jūrā izvirzītos punktus, bet vietās, kur upju un kanālu grīvas rajonā ir izbūvēti moli, – iekšpusē starp moliem visā to garumā;
 • 100 metru posmā lejup pa straumi no aizsprostiem, slūžām, ūdenskritumiem un citām gultni aizsprostojošām ietaisēm;
 • no tiltiem un zem tiltu konstrukcijām;
 • ne tuvāk kā 50 metru attālumā no noteiktā kārtībā apzīmētiem rūpnieciskās zvejas rīkiem, zivkopības sprostiem un zivju ceļu konstrukcijām; 3.5. kuģu ceļā ostu akvatoriju robežās.
 • no ietekas, Daugavas, Salacas, Gaujas un Lielupes grīvas rajonā – 1000 metru rādiusā no ietekas, pārējo upju un kanālu ietekas rajonā – 200 metru rādiusā no ietekas, izņemot makšķerēšanu no moliem jūras pusē vietās, kas ir atļautas publiskai pieejai;
 • 200 metru posmā virzienā augšup pret straumi no līnijas, kas savieno upju un kanālu pretējo krastu vistālāk jūrā izvirzītos punktus, bet vietās, kur upju un kanālu grīvas rajonā ir izbūvēti moli, – iekšpusē starp moliem visā to garumā;
 • 100 metru posmā lejup pa straumi no aizsprostiem, slūžām, ūdenskritumiem un citām gultni aizsprostojošām ietaisēm;
 • no tiltiem un zem tiltu konstrukcijām;
 • ne tuvāk kā 50 metru attālumā no noteiktā kārtībā apzīmētiem rūpnieciskās zvejas rīkiem, zivkopības sprostiem un zivju ceļu konstrukcijām; 3.5. kuģu ceļā ostu akvatoriju robežās.
 • Aizliegts atrasties ūdenstilpēs vai to tiešā tuvumā:
  • -  ar zivju un vēžu ieguves rīkiem, ja to lietošana attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta, izņemot pārvietošanos ar laivu pa Daugavu lejpus Rīgas HES virzienā uz jūras piekrasti vai virzienā no jūras piekrastes uz Daugavu ar kādā no minētajiem ūdeņiem lietošanai atļautiem rīkiem, nodrošinot, ka attiecīgo rīku lietošanas aizlieguma vietā tie laivā tiek novietoti un uzglabāti apvalkā (iesaiņojumā) tādā stāvoklī, kas neļauj ar tiem uzreiz uzsākt zivju vai vēžu ieguvi;
  • - ar to sugu zivīm un vēžiem, kuru ieguve attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta vai kuru daudzums vai svars pārsniedz šajos noteikumos vai licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumos atļauto loma lielumu vai arī neatbilst pieļaujamam zivju, vai vēžu garumam;
 • Aizliegts patvaļīgi veikt šādas darbības:
  • - pārvietot zivis un vēžus no vienas ūdenstilpes otrā, neievērojot Zvejniecības likuma 3.pantā noteiktās prasības;
  • - aiztikt vai bojāt rūpnieciskās zvejas rīkus;
  • - veidot krāvumus un aizsprostojumus upēs, kā arī kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus ar upēm, ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci, kā arī ezerus savstarpēji.
 • Par ēsmu aizliegts izmantot noteikumu par „Atļautais zivju loma lielums un pieļaujamais zivju garums” 3.punktu (izņemot asarus), kā arī šiem mērķiem aizliegts izmantot vēžus un nēģu kāpurus (ņurņikus). Dzīvās ēsmas zivis atļauts iegūt tikai tajā pašā ūdenstilpē, kurā tiek makšķerēts.